Em như chén rượu hồi sinh
Để ta uống cạn mấy bình chưa say
Hồn càng thấm nỗi ngất ngây
Đáy ly vô tận dáng ai hiện về
(Ly rượu tiển đưa)

1

Giờ tôi sống kiếp bôn ba
Nghĩ càng tội mẹ thương cha vô ngần
Xin cho tôi được một lần
Ôm quê ngon giấc ngủ gần ngày thơ.
(Trăn trở)