Tôi muốn hồn thơ vọng quê hương
Một đời nắng lửa với mưa sương
Công cha chồng chất cao hơn núi
Xuống ruộng lên rừng nghĩ quá thương
(Tôi muốn)

1

Em có về không nắng sắp tà
Chiều hôm nhuộm tím giữa hồn ta
Hắt hiu ngọn gió mùa thu trước
Lướt nhẹ qua thềm thêm xót xa
(Đón người về)