Nợ Này Sao Trả Cho Nguôi

::Xem 164::

  • Đ TRUNG QUÂN

Tôi hi Phm Bá Nhơn Anh đã là người thành đt trong công vic, vy anh làm thơ đ làm gì?,

 Phm Bá Nhơn trm tư nói tôi có mt quê nhà, tôi n mt quê nhà!. Vì câu tr li y mà tôi viết nhng li này. Hơn thế na, tôi làm tng anh cái ph bn tp Khung Tri Mây Trng

Tôi không bàn sâu v thơ, điu y đ bn bè, người đc s cm nhn. Tôi bàn v cái quê nhà ca mi người trong y có Phm Bá Nhơn. Có người dù chân tri góc b vn c mang theo quê nhà xa lc và thường là nghèo khó ca mình đ viết, làm nhc, v tranh hay như Phm Bá Nhơn đã làm thơ! Tôi trân trng th tình cm thiêng liêng sâu thm y ca bt c ai bi l tôi vn là người không có mt quê nhà đ thương nh. Hay cái quê nhà y chính là m ca tôi? Thì nay cũng đã không còn.

Ngày xưa, m tôi hay nhìn v phía chân tri mây trng, im lng th dài. Ch y, chc là quê nhà ca m. Phm Bá Nhơn cũng đã nhìn v phía mây trng ùn lên y đ làm thơ. Ai cũng có quyn làm thơ, cái quyn y không c phi là ca mt người đã có tên tui. Bi l trước khi thành tên tui nhà thơ, anh là ai? Hn cũng ch là mt ht cát vô danh thôi mà.

Vy Khung tri mây trng là ca Phm Bá Nhơn, ca nhng ai đc nó. Đc có th chia s, có th không, chng sao! Du gì anh cũng đang tr món n vi quê nhà. Hình như là Qung Tr.

 Đ Trung Quân.

Được đăng trong danh mục: Bài Viết Cảm Nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *