Đạo Nghiệp

::Xem 83::

Hung ý mưu oan họa báo ân
Thiện tâm tác đức phước lưu trần
Nhân tu đắc đạo phong nhân thánh
Miếu tích hn thiêng thưng miếu thn.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *