Đạo Nghiệp

::Xem 75::

Hung ý mưu oan họa báo ân
Thiện tâm tác đức phước lưu trần
Nhân tu đắc đạo phong nhân thánh
Miếu tích hn thiêng thưng miếu thn.

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *