Nghĩa Tình Vô Tận

::Xem 93::

Mặt Đại Dương đâu so bằng tình mẹ
Đỉnh Thái Sơn khó sánh tựa công cha
Ơn dưỡng dục một đời không thể trả
Nghĩa sinh thành trọn kiếp chẳng phôi pha.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *