Nghĩa Tình Vô Tận

::Xem 84::

Mặt Đại Dương đâu so bằng tình mẹ
Đỉnh Thái Sơn khó sánh tựa công cha
Ơn dưỡng dục một đời không thể trả
Nghĩa sinh thành trọn kiếp chẳng phôi pha.

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *