Với Mình

::Xem 95::

Sáng suốt khi thời tâm khởi sắc
Lỗi lầm tại lúc trí vô minh
Nên cần đại lượng cho kẻ khác
Nhưng chớ khoan dung với chính mình.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *