Sự Đời

::Xem 80::

Đê tiện yếu hèn do ý chí
Sai lầm thất bại tại kiêu căng
Khốn cùng chẳng phải vô đức độ
Sang giàu đâu chỉ bởi tài năng.

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *