Sự Đời

::Xem 83::

Đê tiện yếu hèn do ý chí
Sai lầm thất bại tại kiêu căng
Khốn cùng chẳng phải vô đức độ
Sang giàu đâu chỉ bởi tài năng.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *