Sợi Tơ Lòng

::Xem 236::

Ta đem một sợi tơ lòng
Trói nhau mấy bận trong vòng ái ân
Đời như chiếc bóng xoay vần
Lúc xa quá nhớ lúc gần quá thương
Cách ngăn bởi những dặm đường
Nhưng cùng chung cõi vô thường lâu nay
Dẫu đời còn lắm chua cay
Tơ lòng cột chặt mỗi ngày gần nhau.  

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *