Với Đời

::Xem 71::

Mỗi đêm có thể cần nửa giấc
Áo rách chỉ cần nửa mũi kim
Nhưng không bước nửa đường chân lý
Cũng chớ yêu người nửa trái tim.

Được đăng trong danh mục: Tập II: NGUỒN CỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *