Với Đời

::Xem 81::

Mỗi đêm có thể cần nửa giấc
Áo rách chỉ cần nửa mũi kim
Nhưng không bước nửa đường chân lý
Cũng chớ yêu người nửa trái tim.

This entry was posted in Tập II: NGUỒN CỘI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *